Antropoteosofinės astrologijos asociacija įsteigta 2015 metų rugpjūčio 14 dieną.

Antropoteosofinės astrologijos asociacija (toliau – Asociacija) vienija antropoteosofinę pasaulėžiūrą turinčius ir antropoteosofinės astrologijos studijas baigusius žmones.

Pagrindinė Asociacijos idėja – sąmoningumas ir jo sklaida.

Sąmoningumas pasireiškia tada, kai žmogus gyvenime vadovaujasi pasirinktomis dvasinėmis vertybėmis, kurios iš esmės yra amžinosios vertybės.

Mes tikime Gėriu ir tuo, kad kiekvienas žmogus gali sąmonėti. Ugdydamas savo sąmoningumą, jis keičiasi, evoliucionuoja, auga dvasiškai. Mes stengiamės gyventi pagal šį supratimą, todėl save dar vadiname idealistais.

Pagrindinė Asociacijos funkcija – savo veikla prisidėti prie astrologijos, kaip rimto sakralaus mokslo ir garbingos profesijos, gero vardo grąžinimo, atskleisti jos galimybes tiems, kurie pasiruošę keistis, prisiimti atsakomybę už savo darbo kokybę.

Asociacijos veikla:

  • koordinuoti Asociacijos narių praktinę veiklą;
  • nustatyti Asociacijos narių darbo etikos principus ir rūpintis šių principų laikymusi;
  • rūpintis Asociacijos narių darbo kokybe ir profesiniu tobulėjimu;
  • teikti Asociacijos nariams konsultacijas ir metodinę pagalbą;
  • suteikti visuomenei galimybę gauti profesionalias astrologo paslaugas;
  • skatinti astrologijos tyrinėjimą;
  • vykdyti šviečiamąją veiklą apie sąmoningumą ir astrologijos, kaip sakralinio mokslo, galimybes;
  • bendradarbiauti su Lietuvos, kitų šalių ir tarptautinėmis astrologų organizacijomis (sąjungomis, asociacijomis ir kt.), esant poreikiui, tapti jų nare;
  • organizuoti konferencijas, seminarus, pasitarimus ir kitus renginius astrologijos temomis;
  • rengti informacinius leidinius apie Asociacijos ir jos narių veiklą, ruošti leidinius ir skelbti periodines publikacijas astrologijos klausimais.