Narystė

2015 m. rugpjūčio 15 d. įsteigta Antropoteosofinės astrologijos asociacija. Jos nariais tapo aštuoniolika astrologų, baigusių septynerių metų antropoteosofinės astrologijos studijas. Studijų vadovė – astromineralogė Audronė Ilgevičienė.

AAA nariu gali tapti 25 metų sulaukęs asmuo, baigęs antropoteosofinės astrologijos studijas.

Nauji nariai į AAA priimami pateikus prašymą raštu AAA vadovui. Vadovas per 30 kalendorinių dienų priima sprendimą dėl naujo nario priėmimo.

Norintis išstoti iš AAA narys pateikia prašymą raštu AAA vadovui. Vadovas per 14 kalendorinių dienų priima sprendimą dėl nario išstojimo.

Narys gali būti pašalintas iš asociacijos visuotinio narių susirinkimo nustatyta tvarka, jeigu jis nesilaiko asociacijos įstatų, jo veikla ir elgesys nesiderina su asociacijos veikla.

Asociacijos vadovė – Audronė Ilgevičienė
Vykdančioji asociacijos vadovė – Nina Kolesnikovienė
Asociacijos sekretorė – Daiva Sabaliauskienė