Astrologo profesinė etika

Antropoteosofinės astrologijos asociacijos (toliau – AAA) nario darbo etikos kodeksas skirtas apibrėžti AAA priklausančių narių astrologų veiklos ir profesionalios praktikos standartus, taip pat bendrąsias vertybes, kuriomis jie vadovaujasi savo darbe.

Visi AAA nariai turi laikytis šiame kodekse išdėstytų principų ir reikalavimų:

1. Savo darbu ir asmeniniu pavyzdžiu, laikantis vidinės ir profesinės etikos, nuolat visapusiškai tobulėjant, remiantis aukščiausiais moraliniais ir dvasiniais principais, auginti visuomenės pasitikėjimą astrologija kaip vienu seniausių ir sakraliausių mokslų.

2. Pagal savo išgales ir turimą Žinojimą saugoti ir ginti astrologijos vardą, astrologo profesiją.

3. Savo darbe vadovautis antropoteosofine pasaulėžiūra, kurios esmė – žmogaus sąmonėjimas.

4. Griežtai vengti programuojančios astrologijos ir kitų žmogaus psichinio ar mentalinio pajungimo būdų.

5. Vengti viešoje erdvėje pasisakymų, orientuotų į menkavertę prognostiką, nes tai kenkia astrologijai ir pačiai AAA. Kiekvienas AAA narys atstovauja šiai asociacijai, todėl savo pasirodymus viešoje erdvėje turėtų derinti su ja.

6. Padėti kiekvienam žmogui susiprasti tiek, kiek leidžia astrologo žinojimas ir konkretaus žmogaus supratimo galimybės. Nevertinti jo ir neteisti, bet paskatinti imtis darbo su savimi, nes tai atveria platesnį supratimą.

7. Neviešinti konsultuojamų žmonių paslapčių. Jeigu astrologas tam tikrą suteiktą informaciją nori panaudoti savo reikmėms (pranešimui, publikacijai ar pan.), jis turi gauti žmogaus sutikimą.

8. Užtikrinti konsultacijos konfidencialumą, t. y. kad jokie tretieji asmenys negirdės, nestebės ir neįrašinės pokalbio, išskyrus tuos atvejus, kai žmogus sąmoningai su tuo sutinka. Garantuoti, kad atėjęs į konsultaciją žmogus nepatirs nei fizinės, nei psichologinės žalos.

9. Nekonsultuoti tais klausimais, kuriais nepakanka praktinės patirties ir kurių pats astrologas nėra išsprendęs savo gyvenime. Tokiu atveju žmogus nukreipiamas pas reikiamos patirties turintį kolegą.

10. Sustabdyti konsultacinę praktiką itin sudėtingais asmeniniais periodais.

11. Prisiimti atsakomybę už kiekvieną tariamą ir rašomą žodį, todėl vengti pateikti konsultuojamam žmogui vienareikšmišką situacijos sprendimą, bet paaiškinti, dėl kokių priežasčių iškilo viena ar kita situacija, ir paraginti dirbti su savimi.

12. Nuolat siekti fizinės, psichinės, mentalinės ir dvasinės švaros. Ji palaikoma sąmoningomis kasdienėmis praktikomis ir maldomis.

13. Priimti pagrįstą kolegų su darbu susijusią kritiką ir informuoti AAA narius, jeigu kyla abejonių dėl tam tikro nario veiksmų ir darbo etikos.

14. Neteikti konsultacijų skaipu ir kitomis elektroninio ryšio priemonėmis. Konsultuoti tik susitikus su žmogumi tiesiogiai.